Szkolenia
Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością to:

  • 6 dni (seria 3 sesji po 2 dni) – jak dla Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością
  • oraz dodatkowe szkolenie trwające 3 dni

podstrona - puzzle
W czasie szkolenia konsultujemy również Kartę Prezentacji Projektu usprawniającego, który prowadził uczestnik szkolenia. Kandydatom, którzy aktualnie prowadzą lub planują prowadzić projekty optymalizacyjne oferujemy wsparcie w formie dodatkowych pakietów doradczych.

Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą laptop.

Zakres tematyczny
( oznacza obszary rozszerzone dla Senior Menedżera)

Wprowadzenie

Przedstawienie definicji procesu
Przedstawienie definicji zarządzania procesami
Przedstawienie cyklu życia procesu

Przedstawienie podejścia do definiowania procesów

Omówienie poszczególnych atrybutów procesu (cel, zakres, produkty, zdarzenie początkowe, zdarzenie końcowe, zasoby, reguły i zasady)
Omówienie zasad mapowania procesów na różnych poziomach architektury procesów (strumień wartości, SIPOC, diagramy przepływów, modele BPMN)
Omówienie zasad mapowania procesów w wybranym narzędziu informatycznym
Omówienie stosowanych technik gromadzenia informacji do przygotowania opisu procesu
Omówienie różnych typów mierników (elastyczność, wydajność, efektywność)
Omówienie zasad opomiarowania procesów (zasady definiowania mierników, budowanie algorytmów, określanie wartości oczekiwanych, określanie krytycznych czynników sukcesu oraz definicja mierników takich jak: Lead Time, Takt Time, FTE, DPMO, Cycle Time, PCE
Omówienie dobrych praktyk w wizualnym przedstawianiu wyników pomiarów procesów
Omówienie dobrych praktyk w zarządzaniu dokumentacją procesową

Przedstawienie podejścia do prowadzenia analizy procesów

Identyfikowanie Klienta procesu, dostawców oraz odbiorców
Omówienie podejścia do badania spełnienia oczekiwań Klienta, dostawców oraz odbiorców (VOC i CTQ) w oparciu o wybrane techniki
Omówienie sposobów prowadzenia lub wykorzystywania badania satysfakcji Klienta, dostawców oraz odbiorców dla ustalenia stopnia spełnienia wymagań
Analizowanie i prezentacja danych ilościowych (podejście do zbierania danych, określanie próby, tendencja centralna, zmienność procesu oraz analizy statystyczne – średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja, testowanie hipotez, regresja)
Analizowanie i prezentacja danych jakościowych (mapowanie, definiowanie wąskich gardeł i marnotrawstw, GEMBA, koło OHNO, DILO, diagram Spaghetti, MOS, identyfikacja przyczyn źródłowych za pomocą Ishikawa oraz 5WHY)
Priorytetyzowanie problemów, wnioskowanie, benchmarking procesowy

Omówienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zespołem i komunikacji

Omówienie specyfiki sektora finansowego

Rola KNF
Rekomendacje KNF (rekomendacja M, rekomendacja D, rekomendacja U)

Przedstawienie zasad prowadzenia projektu

Omówienie faz życia projektu
Omówienie faz życia projektu optymalizującego proces
Ocena potencjału
Budowanie zespołu projektowego
Identyfikowanie i mitygacja ryzyk
Szacowanie kosztów i zarządzanie budżetem
Prezentowanie korzyści

Omówienie założeń strategicznego zarządzania procesami w całej organizacji

Prowadzenie analizy interesariuszy
Budowanie architektury procesów
Zasady budowania systemu zarządzania procesami
Omówienie korzyści z zarządzania procesami
Omówienie różnic między modelem procesowym a modelem funkcyjnym
Kategoryzowanie procesów
Modele referencyjne
Omówienie poziomów dojrzałości procesowej

Omówienie zasad zarządzania zmianą

Podstawy
Geneza zarządzania zmianą
Sposoby do przeprowadzania zmian w organizacji
Etapy rozwoju zespołu w zmianie
Psychologiczne aspekty zmiany jednostki

Przedstawienie podejścia do projektowania i wdrażania zmian w procesach

Omówienie stosowanych technik optymalizacji procesów (Kaizen, Lean, Six Sigma, TQM)
Omówienie podejścia do tworzenia rozwiązań dla udoskonalenia procesów (zarządzanie inicjatywami usprawniającymi – burza mózgów, diagram Pareto, macierz korzyści i nakładów, analiza ryzyka, standaryzacja poprzez zastosowanie 5S, SOP, Poka Yoke)
Projektowanie eksperymentów dla nowych rozwiązań
Omówienie podejścia do wdrażania zamian w procesach

Zapytaj o cenę szkolenia

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Chcę otrzymywać informacje handlowe o szkoleniach na podany przeze mnie adres e-mail