FAQ

FAQ

Jak mogę zapisać się na szkolenie?

Aby zapisać się na szkolenie należy pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce Szkolenia. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go faksem pod numer +48(22) 621 66 88 lub zeskanować go i przesłać mailem na adres kontakt@certyfikacjaprocesowa.pl.

Czy program szkolenia można porównać ze szkoleniami Six Sigma (Green Belt i Black Belt) oraz ze szkoleniami z zakresu Lean Management?

Program szkoleń uwzględnia dojrzałość procesową sektora finansowego oraz zawiera najlepsze praktyki stosowane w polskiej bankowości. Program szkoleniowy jest tak skonstruowany, by przekazać praktyczną wiedzę, przydatną w doskonaleniu procesów.

Zagadnienia związane z zarządzaniem procesami są omówione znacznie szerzej niż w czasie szkoleń Six Sigma lub Lean Management. Dodatkowo nasze szkolenia przedstawiają zagadnienia związane ze strategicznym zarządzaniem procesami w organizacji.

Jednocześnie zakres wiedzy na temat metod Six Sigma i Lean zawiera wybrane elementy tych metod doskonalenia, które środowisko bankowe uznało za najbardziej przydatne w praktyce.

Czy szkolenie i egzamin odbywają się w języku polskim?

Tak, zarówno szkolenie jak i egzamin odbywają się w języku polskim.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu może przystąpić osoba, która ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym.

Jaki jest koszt egzaminu?

Koszt egzaminu to 750 zł brutto (w cenie darmowa poprawka w ciągu roku od dnia egzaminu).

Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej- testu i części ustnej – obrony przeprowadzonego projektu doskonalącego opisanego w Karcie Prezentacji Projektu.
Do części ustnej egzaminu zostają dopuszczone osoby, które zaliczyły test pisemny.

Z ilu pytań składa się test?

Test składa się z 50 pytań. Jest to test jednokrotnego wyboru.

Na ile pytań należy udzielić prawidłowej odpowiedzi, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi, tzn. 35 punktów.

Na czym polega obrona projektu podczas egzaminu?

Obrona projektu w czasie egzaminu polega na zaprezentowaniu najważniejszych informacji o realizacji projektu, m.in. cel projektu, wykorzystane narzędzia oraz podsumowanie, a także krótkiej dyskusji, jaką przeprowadza Komisja Egzaminacyjna z kandydatem. Ma to na celu zweryfikowanie wiedzy teoretycznej zastosowanej w projekcie doskonalącym przeprowadzonym w organizacji kandydata.

Podstawą tej dyskusji są informacje zawarte w Karcie Prezentacji Projektu.

Jakiego rodzaju projekt może być zaliczony jako projekt do obrony podczas egzaminu?

Przed Komisją Egzaminacyjną może być przedstawione każde zrealizowane przedsięwzięcie, w ramach którego został usprawniony konkretny proces (lub grupa procesów). Podczas wprowadzania usprawnień uczestnik szkolenia powinien wykorzystać wybrane narzędzia i techniki, które omawiane były w ramach szkolenia.Kandydat ubiegający się o certyfikat Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością może zrealizować projekt jako uczestnik zespołu projektowego bądź lider.Kandydat ubiegający się o certyfikat Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością powinien zrealizować projekt jako lider zespołu projektowego.

Czy w momencie zdawania egzaminu projekt musi być ukończony?

W momencie zdawania egzaminu musi być zakończona ta część projektu, która jest udokumentowana w Karcie Prezentacji Projektu.

Do kiedy muszę dostarczyć Kartę Prezentacji Projektu?

Kartę Prezentacji Projektu należy dostarczyć najpóźniej na trzy tygodnie przed datą egzaminu.

Czy w ramach prowadzonego projektu uczestnicy szkolenia otrzymują wsparcie w przygotowaniu Karty Prezentacji Projektu?

Tak, w czasie szkolenia uczestnicy dowiadują się jak prawidłowo opisać projekt w Karcie Prezentacji Projektu.

Czy jest możliwość zorganizowania szkolenia w innych terminach niż podane na stronie?

Tak. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dedykowanych w terminach ustalonych indywidualnie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt bezpośredni.

Jaki dokument otrzymuję po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu?

Osoby, które pomyślnie zdały egzamin, już w dniu ogłoszenia wyników otrzymają dyplom zdania egzaminu podpisany przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast Certyfikaty Związku Banków Polskich potwierdzające nadanie stopni zawodowych MZPIJ/SMZPIJ wręczane są na oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez ZBP, która odbywa się 1 lub 2 razy w roku.